Category Archives: Publishing

Deutsche Sprache


Biblioteka: Udžbenici i priručnici 110


Elektronsko izdanje


Uvod

Poštovane kolege, pred Vama je materijal za učenje nemačkog jezika na visokoškolskim smerovima za buduće učitelje i vaspitače, koji je nastao iz potreba neposrednog rada sa studentima, kako u učionici, tako i u virtuelnom prostoru za vreme onlajn nastave u periodu pandemije korone, te je dopunjen, sređen i sabran u ovaj udžbenik.

Baš kao što se jezik sastoji od strukture i sadržaja ili, izražavajući se jezikom biologije, od kostura i tkiva, odnosno od gramatike, u kojoj su pobrana pravila, prema kojima taj jezik funkcioniše, i leksike, koja se po pomenutim pravilima slaže, tako je i ovaj udžbenik sastavljen od dva glavna, to jest od leksičkog i gramatičkog dela. Ova podela samo je prividna i nastala je iz didaktičkih potreba, odnosno neophodnosti da se pri učenju stranog jezika u određenom momentu više fokusira jedna njegova konkretna strana, no baš kao što jedno biće ne može postojati bez bilo kog od pomenutih delova, tako je to i sa jezikom, te se ni u kom trenutku ne sme zaboraviti njegova celina.

Link: http://research.rs/Publications/DeutscheSprache.pdf


Samoregulacija kao ključ efikasnog učenja stranog jezika struke


Biblioteka: Istraživačke studije 87


Elektronsko izdanje


Uvod

Interesovanja za samoregulisanje učenja uopšte, a time i u oblasti stranog jezika pokrenuta su unazad tri decenije sa promenama konceptualnog okvira intelektualnih procesa, posebno prihvatanjem Teorije mentalnog samo-upravljanja (Sternberg, Mental Self-Government: A Theory of Intellectual Syles and Their, 1988), kojom je Sternberg promenio tradicionalno shvatanje inteligencije, po kome je ista obuhvatna jedinstvena opšta sposobnost (g), ispod koje su hijerarhijski poređani nizovi specifičnijih nivoa sposobnosti, kao što su sposobnost fluida (sposobnost fleksibilnog i novog načina razmišljanja) i kristalizovana sposobnost (kumulativno znanje). U istom pravcu išla su i interesovanja za stavove Decijeve teorije samoregulacije i Bandurine socijalno kognitivne teorije i uloge ciljeva, motivacije i afekta u modelima samoregulacije učenja. A sve to širilo se na didaktiku, a time i na glotodidaktiku.

Link: http://research.rs/Publications/Samoregulacija.pdf


Tehnološka pismenost študentov pedagoških smeri


Biblioteka: Istraživačke studije 85


Elektronsko izdanje


Iz recenzije: Nalazi ove monografske studije su dragoceni za sve koji su vezani za obrazovne procese, tiče se svih koji su u njegovom toku, od porodice, preko škole, obrazovne politike, sveta rada, do svakog pojedinca koji je deo savremenosti obeležene tehnologijom i u kojoj se tehnološka pismenost podrazumeva, kao što se nekada podrazumevalo čitanje i pisanje od klinastog pisma do alfabeta. Autor nalazima istraživanja navodi čitaoca na zaključak da se tehnološka pismenost smatra presudnom za kvalitet života pojedinca u društvu znanja, a važan faktor u procesu razvijanja tehnološke pismenosti ljudi je poučavanje u oblasti tehnike i tehnologije od predškolskog do postdiplomskog studija, sa posebnim naglaskom na kvalifikacije nastavnika i vaspitača. Nastavnici prvo moraju, s pravom, naglašava autor, sami biti tehnološki pismeni, kako bi to mogli razviti kod učenika. Njihovo znanje je važno, kao i njihovi pogledi na tehniku i tehnologiju, kao i na nastavu tehničkih i tehnoloških sadržaja. Iz nalaza i zaključaka istraživanja o tehnološkoj pismenosti studenata na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Primorskoj ovo se jasno vidi kao značajan orijentir za izradu kurikuluma na svim nivoima obrazovanja, a i kao ozbiljna smernica za orijentaciju obrazovnih politika, a ovo je nalaz koji ovu monografiju preporučuje velikom broju aktera u obrazovanju generacija koje su već stupile na scenu četvrte tehnološke revolucije ili tek sada na istu stupaju. Iskrene čestitke autoru za dubinu i širinu razumevanja pitanja kojima se u ovoj studiji posvetio.

akad. prof.dr. Grozdanka Gojkov

Link: http://research.rs/wp-content/uploads/2021/01/KNJIGA-ZULJAN-D-2020.pdf


Primena informaciono-komunikacionih tehnologija u vaspitno-obrazovnom radu


Biblioteka: Udžbenici i priručnici 103


Elektronsko izdanje


Uvod

Industrija i tehnologija kakve poznajemo – zasnovane na mehanici, tj. na mašinama kontrolisanim od strane čoveka ili kao pomoć čoveku u manuelnom radu – krajem XX veka doživljavaju bitne promene nastankom i ubrzanim razvojem informacionih tehnologija. Istovremeno, kao najupečatljivija pojava, na početku novog milenijuma, biće upamćen internet i njegov eksponencijalni rast, kao i njegov uticaj na velike društvene promene. Na osnovu navedenog možemo zaključiti da se i u sferi obrazovanja, kao veoma bitnom elementu savremenih društava, događaju promene. Upravo ova činjenica ukazuje na potrebu razvoja i prilagođavanja obrazovanja najnovijim tendencijama. Informatička dostignuća i internet ne bi trebalo posmatrani kao element predškolskog vaspitanja i obrazovanja dece, već kao sastavni deo onih aktivnosti koje se odvijaju u predškolskoj ustanovi, ali i kao komponentu kojom se ostvaruje neophodna saradnja ustanove i vaspitača sa roditeljima i društvenom zajednicom.

Link: http://research.rs/Publications/Primena_IKT.pdf


Deontička modalnost u engleskom i srpskom jeziku


Biblioteka: Istraživačke studije 69

———-

Uvod, odlomak

Modalnost prožima jezik i komunikaciju: svakodnevni govor, politički, pravni, marketinški, akademski, poslovni diskurs… Potreba savremenog čoveka da u kontaktu sa drugim ljudima ne bude suviše direktan postepeno potiskuje neposrednost u govoru i nameće potrebu za upotrebom jezičkih sredstava koja mu služe kao svojevrsna ograda u odnosu na rečeno. U upotrebi jezika u modernom svetu, pojedinac želi da izrazi svoje mišljenje, da bude ubedljiv i da se nametne, ali da pritom kod sagovornika ili slušaoca gradi pozitivnu sliku u sebi. Modalna sredstva su mu u tom slučaju na raspolaganju: govornik za njima poseže kada želi da izrazi svoja mišljenja i stavove, ali i da se u odnosu na njih ogradi: da pretpostavlja, nagađa, predviđa, bez bojazni da će biti pogrešno shvaćen ili da će se ono što je rekao protumačiti kao lažno; da ulazi u kulturno i socijalno prihvatljivu interakciju sa svojim sagovornikom, kao i da na njegovo ponašanje utiče, ali uz izražavanje poštovanja i nedvosmislen stav da sebe ne stavlja u nadređeni, a sagovornika u podređeni položaj…

 


Porodična pedagogija


Biblioteka: Udžbenici i priručnici 69

—————

Porodična pedagogija je pedagoška disciplina koja se bavi proučavanjem porodičnog vaspitanja. Neki autori govore ne o pedagoškoj nauci nego o pedagoškim naukama pa, shodno tome, porodičnu pedagogiju nazivaju jednom od pedagoških nauka. No, bilo da se ona nazove jednom od pedagoških disciplina ili jednom od pedagoških nauka, suština ostaje ista. Ona proučava zakonitosti i karakteristike vaspitanja u porodici, odnose među činiocima porodičnog vaspitanja, mogućnosti vaspitanja u porodici, uticaj porodične atmosfere na vaspitanje deteta, oblike i sredstva porodičnog vaspitnog delovanja. Zadaci porodične pedagogije su…


Postklasična estetika (filozofija poslednje umetnosti)


Biblioteka: Udžbenici i priručnici 67

—————

Uvod, odlomak

„…

Ali, kakva je to istina u umetnosti, o kakvoj istini može uopšte danas više biti reči? U vreme kad se bezočne laži proglašavaju za istinu i kad se sav život svodi na preživljavanje, kome je do umetnosti? Kad se ovako postavi pitanje, pa se hoće nešto reći i o estetici, o njenom položaju i njenoj mogućnosti, po estetiku su moguća dva presudna odgovora: ona ili pada zajedno s umetnošću, kao njena filozofija, ili se nad grobom umetnosti izdiže i pozivanjem na svima poznato iskustvo umetnosti pokušava da društvu prikaže njegov pravi lik u istinskom ogledalu ostajući trajna opozicija svakodnevnom vladajućem mišljenju.

…“

 

 


Psihologija


Biblioteka: Udžbenici i priručnici 68

—————

PREDGOVOR

             Udžbenik koji je pred Vama, dragi čitaoče, namenjen je kursevima Opšte psihologije i Pedagoške psihologije, pa je tako i strukturisan u dva relativno zasebna dela. Kažemo relativno, jer su neka poglavlja iz prvog dela neophodna da bi se razumela njihova nadgradnja u drugom delu (na primer, poglavlje o učenju je osnov za razumevanje principa i postupaka u psihologiji obrazovanja).

            Psihologija je nauka koja je znatno mlađa od drugih (naročito prirodnih) nauka i, kao takva, još uvek traga za mnogim istinama koje su nedvosmisleno i metodološki zasnovano dokazane. Iz tog razloga, u našem tekstu mi smo iznosili samo one postavke i preporuke koje su opšteprihvaćene i naučno nesumnjive, trudeći se, pritom, da pratimo najsavremeniju naučnu literaturu.

            Kao što ćete uočiti čitajući udžbenik, svako poglavlje započinje malim okvirom koji najavljuje osnovne teme koje će u njemu biti obrađene, a završava se pitanjima za obnavljanje gradiva koja takođe ocrtavaju najvažnije delove tog poglavlja. U samom tekstu, najvažniji pojmovi su napisani crnim slovima (bold). Nadamo da će Vam ovi dodaci olakšati učenje.

            Takođe se nadamo da smo jednostavnošću teksta učinili ovaj udžbenik lakim za učenje, kao i da smo ga oplemenili zanimljivim detaljima koji će to učenje učiniti i poželjnim.

Novembra, 2014.

Autori