Deontička modalnost u engleskom i srpskom jeziku


Biblioteka: Istraživačke studije 69

———-

Uvod, odlomak

Modalnost prožima jezik i komunikaciju: svakodnevni govor, politički, pravni, marketinški, akademski, poslovni diskurs… Potreba savremenog čoveka da u kontaktu sa drugim ljudima ne bude suviše direktan postepeno potiskuje neposrednost u govoru i nameće potrebu za upotrebom jezičkih sredstava koja mu služe kao svojevrsna ograda u odnosu na rečeno. U upotrebi jezika u modernom svetu, pojedinac želi da izrazi svoje mišljenje, da bude ubedljiv i da se nametne, ali da pritom kod sagovornika ili slušaoca gradi pozitivnu sliku u sebi. Modalna sredstva su mu u tom slučaju na raspolaganju: govornik za njima poseže kada želi da izrazi svoja mišljenja i stavove, ali i da se u odnosu na njih ogradi: da pretpostavlja, nagađa, predviđa, bez bojazni da će biti pogrešno shvaćen ili da će se ono što je rekao protumačiti kao lažno; da ulazi u kulturno i socijalno prihvatljivu interakciju sa svojim sagovornikom, kao i da na njegovo ponašanje utiče, ali uz izražavanje poštovanja i nedvosmislen stav da sebe ne stavlja u nadređeni, a sagovornika u podređeni položaj…