ISTRAŽIVANJA U PEDAGOGIJI


ČASOPIS SRPSKE AKADEMIJE OBRAZOVANJA – BEOGRAD I VISOKE ŠKOLE STRUKOVNIH STUDIJA ZA OBRAZOVANJE VASPITAČA „MIHAILO PALOV“ – VRŠAC

Istraživanja u pedagogiji je časopis međunarodno recenziran, s međunarodnim uređivačkim odborom. Namenjen je objavljivanju nalaza naučnih istraživanja u pedagogiji, pre svega, empirijskih, ali i teorijskih, primenjenih i dr.

Časopis ima nameru da podstakne interes za istraživanja u pedagogiji, te da omogući da se nalazima testiraju i argumentovano kritički sagledavaju dometi i ograničenja novih teorijskih pristupa, modela i strategija u vaspitanju i obrazovanju. Jedna od namera je i da se podstakne i pojača komunikacija između istraživača u ovoj oblasti u regionu, Evropi i šire, kao i da nalazi budu most između teorijskih koncepata i prakse i omoguće praktičarima da i sami vrše provere u svome radu i tako sebe približe modelu refleksivnih praktičara. Svrha časopisa je i da posluži akterima u reformskim potezima obrazovnih politika koje su, ne retko, zasnovane na paušalnim ocenama i sa slabom empirijskom argumenatacijom, a velike društvene promene u poslednjim decenijama, vreme tranzicije, traže naučno rasvetljavanje konteksta za pedagoške strategije.

Ne manje vredan cilj je i da se podstaknu teorijske refleksije o metodološkim pitanjima, odnosno da se diskutuju metateorijska pitanja, poput filozofskih osnova paradigmi u pedagoškim istraživanjima, dometa i oganičenja heterodoksne i ortodoksne paradigme, mogućnosti njihove triangulacije…

Časopis Istraživanja u pedagogiji osnivaju Srpska akademija obrazovanja u Beogradu i Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača „Mihailo Palov“ u Vršcu.

Srpska akademija obrazovanja u Beogradu (www.sao.org.rs), kao akademska naučno-istraživačka institucija, organizuje, razvija i podstiče naučno-istra­živački rad u oblasti obrazovanja, usmeren na teorijsko i empirijsko istraživanje obrazovanja kao društvene delat­nosti, nauč­nih i na­stavnih disciplina od značaja za unapređivanje obrazovanja. Srpska akademija obrazovanja ima u svom sastavu istaknuta imena naučnika, istraživača, univezitetskih profesora iz Srbije i drugih evropskih zemalja; iz više oblasti (pedagogija, sociologija obrazovanja, psihologija, matematika, andragogija, tehnika, ekonomija, tehnologija, fizička kultura i biomehanika).

Suizdavač časopisa je Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača „Mihailo Palov“ u Vršcu (www.uskolavrsac.edu.rs), akreditovana kao državna institucija za osposobljavanje vaspitača na jaslenom i predškolskom uzrastu – osnovne i specijalističke strukovne studije. Škola je naslednik institucija koje su od Nemačke Preparandije iz 1854. godine do danas u Vršcu osposobljavale učitelje i vaspitače (Nemce, Srbe, Rumune, Mađare, Jevreje…). Naučna delatnost Škole odvija se učešćem profesora u domaćim i međunarodnim projektima, organizovanju međunarodnih naučnih skupova, izdavačnoj delatnosti… U časopisu će se objavljivati originalni naučni radovi u kojima su predstavljeni nalazi kvantitativnih i kvalitativnih empirijskih istraživanja. Izlazi u decembru i junu dvojezično (na srpskom i engleskom).