ISTRAŽIVANJA U PEDAGOGIJI


Časopis Srpske akademije obrazovanja – Beograd, Učiteljskog fakulteta u Vranju Univerziteta u Nišu i Visoke škole strukovnih studija za vaspitače „Mihailo Palov– Vršac

Research in Pedagogy je međunarodno recenziran časopis, s međunarodnim uređivačkim odborom. Namenjen je objavljivanju originalnih naučnih radova, na srpskom ili engleskom jeziku, u kojima su predstavljeni nalazi kvantitativnih i kvalitativnih empirijskih istraživanja, ali i teorijskih, primenjenih i dr. Časopis izlazi dva puta godišnje (u decembru i junu).

Primarni cilj časopisa jeste da podstakne interes za istraživanja u pedagogiji, te da omogući da se nalazima testiraju i argumentovano kritički sagledavaju dometi i ograničenja novih teorijskih pristupa, modela i strategija u vaspitanju i obrazovanju. Namera je i da se podstakne i pojača komunikacija između istraživača u ovoj oblasti u regionu, Evropi i šire, kao i da nalazi budu most između teorijskih koncepata i prakse i omoguće praktičarima da i sami vrše provere u svome radu i tako sebe približe modelu refleksivnih praktičara. Svrha časopisa jeste i da posluži akterima u reformskim potezima obrazovnih politika koje su, neretko, zasnovane na paušalnim ocenama i sa slabom empirijskom argumenatacijom, a imajući u vidu to da velike društvene promene u poslednjim decenijama, vreme tranzicije – traže naučno rasvetljavanje konteksta za pedagoške strategije.

Ne manje vredan cilj jeste i da se podstaknu teorijske refleksije o metodološkim pitanjima, odnosno da se diskutuju metateorijska pitanja, poput filozofskih osnova paradigmi u pedagoškim istraživanjima, dometa i ograničenja heterodoksne i ortodoksne paradigme, mogućnosti njihove triangulacije…

Časopis Research in Pedagogy (ranije: Istraživanja u pedagogiji) osnovali su Srpska akademija obrazovanja u Beogradu i Visoka škola strukovnih studija za vaspitače „Mihailo Palov” u Vršcu, a od 2018. godine suizdavač je i Pedagoški fakultet u Vranju Univerziteta u Nišu.

Srpska akademija obrazovanja u Beogradu (www.sao.org.rs), kao akademska naučnoistraživačka institucija, organizuje, razvija i podstiče naučnoistraživački rad u oblasti obrazovanja, usmeren na teorijsko i empirijsko istraživanje obrazovanja kao društvene delatnosti, naučnih i nastavnih disciplina od značaja za unapređivanje obrazovanja. Srpska akademija obrazovanja ima u svom sastavu istaknute naučnike, istraživače, univerzitetske profesore iz Srbije i drugih evropskih zemalja, iz više oblasti (pedagogije, sociologije obrazovanja, psihologije, matematike, andragogije, tehnike, ekonomije, tehnologije, fizičke kulture i biomehanike).

Suosnivač i suizdavač časopisa je Visoka škola strukovnih studija za vaspitače „Mihailo Palov” u Vršcu (www.uskolavrsac.edu.rs), akreditovana kao državna institucija za osposobljavanje vaspitača dece predškolskog uzrasta – osnovne i master strukovne studije. Visoka škola je naslednik institucija koje su od nemačke Preparandije iz 1854. godine do danas u Vršcu obrazovale Nemce, Srbe, Rumune, Mađare, Jevreje… za poziv učitelja i vaspitača. Naučna delatnost Visoke škole realizuje se učešćem profesora u domaćim i međunarodnim projektima, organizovanjem međunarodnih naučnih skupova, kao i kroz bogatu izdavačku delatnost…

Suizdavač časopisa je Pedagoški fakultet u Vranju, koji je nastavno-naučna i obrazovna visokoškolska ustanova u sastavu Univerziteta u Nišu (www.pfvr.ni.ac.rs/). Fakultet realizuje obrazovnu i naučnoistraživačku delatnost, a njih prati publikovanje knjiga, udžbenika, priručnika, monografija i drugih stručnih i informativnih izdanja i časopisa. Fakultet obrazuje nastavni kadar za učitelje, vaspitače i profesore informatike i tehnike kroz tri nivoa studija: studije prvog, drugog i trećeg stepena.

ažurirano: 28. 12. 2019.