RESEARCH IN PEDAGOGY, Vol. 4, No. 1, Year 2014


Blanka Bogunović, Tijana Mirović

PROFESSIONAL COMPETENCIES OF MUSICALLY GIFTED AT THE END OF HIGHER EDUCATION IN MUSIC ARTS

Ljupčo Kevereski

EFFECTS OF ACCELERATION ON SCHOOL SUCCESS AND SOCIO-EMOTIONAL ADAPTATION OF GIFTED STUDENTS

Ljiljana Krneta

RELATIONS BETWEEN STUDENT ACHIEVEMENT MOTIVE AND PERCEPTION OF WORK EFFICIENCY OF TEACHERS

Marta Dedaj

EDUCATIONAL FUNCTION OF PREVENTIVE AND CORRECTIVE EXERCISES

Mirjana Nikolić, Mirko Marković, Veronika Katrina-Mitrović

THE DEGREE OF IDENTIFICATION WITH SOCIAL GROUPS AS AN INDICATOR OF IDENTITY FORMATION OF ADOLESCENTS

Tanja Nedimović, Adrijan Božin, Nataša Sturza Milić

ASSESSMENT OF IMPORTANCE OF COMPETENCES FOR STUDENTS – FUTURE PRESCHOOL TEACHERS IN SERBIA AND ROMANIA

Tanja Panić, Jelena Opsenica Kostić

CHILD WELL-BEING FROM THE PERSPECTIVE OF PARENTS

Ivana Djordjev

POSSIBLE APPLICATIONS OF CONCEPTUAL METAPHORS (COGNITIVE APPROACH) TO IMPROVE ORTHOGRAPHY TEACHING

Jelena Osmanović, Jelena Mihajlović

THE ROLE OF ACTION RESEARCHES IN CREATING SCHOOL WITHOUT VIOLENCE


RESEARCH IN PEDAGOGY, Vol. 3, No. 2, Year 2013


Ante Kolak

COMPETENCE-BASED APPROACH TO INDIVIDUALIZATION OF STUDENT POTENTIALS

Natasa Nikolić, Radovan Antonijević

CLASS TEACHER’S PERCEPTION OF DESCRIPTIVE EVALUATION

Maja Umek, Irena Hergan

PROBLEMS IN UNDERSTANDING PROCEDURAL LEARNING

Ivana B. Spasović

HIGHER SCHOOLS FOR GIRLS IN SERBIAN LANGUAGE IN THE REGION OF BANAT MILITARY BORDER IN THE PERIOD OF HUNGARIAN RULE

Mira Jovanović

PEDAGOGICAL CLIMATE REGARDED AS A FACTOR OF PUPIL’S SELF-DEVELOPMENT

Tomaž Zupančič, Matjaž Duh

THE DEVELOPMENT OF A POSITIVE RELATION TO POSTMODERN VISUAL CULTURE IN ADOLESCENTS

Simonida Plisnić

CHARACTERISTICS OF SOCIAL COMPETENCE OF CHILDREN WITH PARENTAL CARE AND CHILDREN WITHOUT PARENTAL CARE


RESEARCH IN PEDAGOGY, Vol. 3, No. 1, Year 2013


Marta Dedaj

EDUCATOR AND PHYSICAL EDUCATION TEACHER IN THE PREVENTION OF SCHOOL VIOLENCE

Matjaž Duh

THE ROLE OF SUMATIVE EVALUATION OF FINE ARTS IN DEVELOPING ART

Alexandra Maria Pantea

THE PROBLEM OF TEXTBOOKS AS ONE OF CONCERNS OF BANAT INTELLECTUALS IN THE LATE NINETEENT CENTURY AND EARLY TWENTIETH CENTURY

M.V. Silantjeva

PROJECT METHOD IN THE SYSTEM “SCHOOL – HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION

Mina Zorić-Panić

PARENTING STYLES AND SELF-RESPECT OF ADOLESCENTS


RESEARCH IN PEDAGOGY, Vol. 2, No. 2, Year 2012


Loredana Drobot

QUALITATIVE RESEARCH IN SOCIAL SCIENCES AND EDUCATION – BASIC PARADIGMS AND RESEARCH METHODS

Elena Viktorovna Berezhnova

CULTURE OF A PEDAGOGUE – RESEARCHER

Vera Z. Radović

MONOLOGIC METHOD IN PRIMARY EDUCATION TEACHING – A NEW DIDACTIC GROUNDING

Nataša Sturza – Milić

MOTOR KNOWLEDGE ACCUMULATION AND MOTOR CREATIVITY MANIFESTATION

Srbijanka Milutinović

THE NATURE AND ORIGIN OF DIFFICULTIES IN EDUCATING CHILDREN WITH DEVELOPMENTAL DISABILITIES

Florin Dobrej

THE TRANSYLVANIAN ORTHODOX CONFESSIONAL EDUCATION DURING THE AUSTRIAN-HUNGARIAN DUALISM

Nataša Mandić

FAMILY ROLE IN THE DEVELOPMENT OF CHILDREN’S INDEPENDENCE


RESEARCH IN PEDAGOGY, Vol. 2, No. 1, Year 2012


Jelena Maksimović

THEORETICAL, COGNITIVE, AND APPLIED ASPECTS OF TEACHER TRAINING IN METHODOLOGY AND STATISTICS

Milica Andevski, Jasmina Arsenijević

COMPETENCES OF EMPLOYESS IN EDUCATION

Jasmina Starc

JOB STRESSORS OF HIGHER EDUCATION TEACHERS AND ASSOCIATES

Lavinia Niţulescu, Alina Vişan, Andrade Bichescu, Gianina Prodan

COOPERATION AND COLLABORATION IN INTERACTIVE PEDAGOGY

Matjaž Duh, Rebeka Kolar

COLOURS IN THE FUNCTION OF MONITORING THE EMOTIONAL STABILITY WITH FOURTH GRADE STUDENTS

Snežana Babić-Kekez, Milana Grk

PARENTS’ ATTITUDES TOWARDS PEDAGOGICAL EDUCATION

Aleksandra Gojkov-Rajić

FOREIGN LANGUAGE AND ATTITUDES TOWARDS OTHER NATIONS

Јеlеnа Макsimović, Јеlеnа Pеtrоvić

DEVELOPMENT OF THE METHODOLOGY OF PEDAGOGY IN SERBIA

Ivana Đorđev

ABBREVIATIONS IN SECONDARY EDUCATION STUDENTS’ ESSAYS

 

Views and standpoints:

Danilo Ž. Marković

RESEARCH METHODOLOGIES IN SOCIAL ECOLOGY

(book reveiew М. А. Сосунова, Методологијя и методы современой социальной экологии)


RESEARCH IN PEDAGOGY, Vol. 1, No. 1, Year 2011


Nenad Suzić, Danijela Dubravac

INTERACTION BETWEEN EMOTIONS AND PUPILS’ ACTIVE CLASS PARTICIPATION

Jasmina Starc, Ljupčo Kevereski

LEARNING CONTENT AREAS IN EDUCATION PROGRAMS OF MANAGEMENT TRAINING IN MACEDONIA

Sandra Stojković, Marko Mušanović

INCLUSION AS A NEW APPROACH OR A SOCIAL ATTEMPT IN THE APPROACH TO SOCIAL INCLUSION OF DISABLED PERSONS

Gabriela Kelemen

IDENTIFICATION OF HIGHLY GIFTED CHILDREN

Grozdanka Gojkov

DISCOURSE AS A METHOD OF INSTRUCTION IN HIGHER EDUCATION TEACHING

Tanja Nedimović

FREQUENCY AND FORMS OF PEER VIOLENCE IN PRIMARY SCHOOL

Aleksandar Stojanović

CHARACTERISTICS OF COMMUNICATION IN SCHOOL AND FAMILY UPBRINGING


Uputstva za autore za objavljivanje rada u časopisu Istraživanja u pedagogiji


Srpska akademija obrazovanja u Beogradu, Pedagoški fakultet u Vranju Univerziteta u Nišu i Visoka škola strukovnih studija za vaspitače „Mihailo Palov” u Vršcu objavljuju časopis Research in Pedagogy dva puta godišnje (u junu i decembru). Časopis razmatra sve radove, a pod uslovom da predstavljaju originalne radove autora koji prilaže/u rad i pod uslovom da se autorska prava prenesu na suizdavače ukoliko rad bude bio prihvaćen za objavljivanje.

Časopis Research in Pedagogy prednost daje empirijskim i primenjenim istraživanjima, odnosno onim istraživanjima čije rezultate je moguće koristiti u stvarnom obrazovnom okruženju. Studije koje se bave svim nivoima i tipovima obrazovanja – formalnim, neformalnim; osnovnim, srednjoškolskim, visokim; andragoškim i celoživotnim – smatraju se jednako značajnim. Svi radovi koji se pojave u časopisu Research in Pedagogy podrobno se recenziraju.

Prijava rada

Časopis Research in Pedagogy objavljuje radove na srpskom ili engleskom jeziku. Autore molimo da svoje radove na srpskom jeziku dostave na latinici, a radove na engleskom jeziku da dostave bez upotrebe slova kojih u engleskoj abecedi nema (takođe, sve bibliografske jedinice moraju biti navedene bez upotrebe slova kojih u engleskoj abecedi nema). Radovi treba da budu obima između 5.000 i 7.000 reči, uključujući rezime i bibliografiju, odnosno ne treba da budu duži od 20 strana. Uredništvo zadržava pravo da, u izuzetnim slučajevima, prihvati i radove čiji obim ne odgovara opisanom. Radovi koji se predaju treba da predstavljaju originalne i neobjavljene radove koji se trenutno ne recenziraju od strane nekog drugog časopisa ili izdavača. Broj koautora (uz autora) za istraživački rad koji će biti objavljen u časopisu je ograničen na dva. Autori se mole da uz rad pošalju i svoju kratku biografiju (do pet rečenica).

Recenzija

Radove prvo recenziraju uređivači časopisa i samo oni koji su u skladu sa koncepcijom časopisa biće prosleđeni na anonimnu recenziju. Radovi se, po potrebi i na osnovu mišljenja recenzenta ili lektora, mogu najviše dva puta dostavljati autoru na korekciju; ako i nakon toga rad ne zadovoljava neophodne kriterijume – biće odbijen za objavljivanje.

Svaki rad recenzira najmanje dva anonimna recenzenta. Svi radovi se recenziraju što je brže moguće, a proces recenzije traje do tri meseca. Kada se radi o recenziranju radova, časopis Research in Pedagogy ima sistem koji se u potpunosti zasniva na korespondenciji (i)mejlom. Sve prijave treba slati mejlom na sledeću adresu: submission@research.rs.

Format rada (PDF dokument)

Autorska prava

Pošto rad bude prihvaćen za objavljivanje, od autora će se tražiti da potpiše/u formular koji se odnosi na prenos autorskih prava. Autorska prava biće preneta Visokoj školi strukovnih studija za vaspitače ,,Mihailo Palov” u Vršcu, mejlom. (Formular će Vam biti poslat mejlom, a Vi ćete ga po potpisivanju skeniranog vratiti na našu mejl-adresu.)

Dokazi

Dokaz će biti poslat autoru s kojim se vrši prepiska.


Dodatak

Časopis Research in Pedagogy objavljuje originalne naučne radovi u kojima su predstavljeni nalazi kvantitativnih i kvalitativnih empirijskih istraživanja isključivo u elektronskom obliku. Radovi koji su pozitivno ocenjeni objavljuju se na sajtu časopisa www.research.rs odmah po donošenju odgovarajuće odluke uredništva, dok se pojedinačne sveske (Vol.) zaključuju dva puta godišnje (30. juna i 31. decembra) kada se radovima dodaje/pripisuje odgovarajući DOI broj.

Izdavanje reprinta/separata autorima moguće je na njihov lični zahtev. Reprint/separat se izdaje u tri primerka čiju sadržinu čine: naslovna strana časopisa, stranice sa informacijama o izdavaču i izdanju (impresum), objavljeni rad autora i potvrda/sertifikat o objavljivanju overen pečatom i potpisom jednog od (tri) suizdavača. Troškovi izrade i slanja reprinta/separata iznose za autore iz Republike Srbije 5000 RSD, odnosno 50 EUR (55 USD) za autore iz inostranstva.

ažurirano: 28. 12. 2019.


Instructions for Authors for publishing in Research in Pedagogy Journal


Research in Pedagogy Journal is published 2 times per year (in Jun and December) by the Serbian Academy for Education, Belgrade, the Pedagogical Faculty in Vranje University of Nis and the Preschool Teacher Training College “Mihailo Palov”, Vrsac. The Journal considers all manuscripts on condition they are the property (copyright) of the submitting author(s) and that copyright will be transferred to Research in Pedagogy Journal and the Preschool teacher Training College “Mihailo Palov” Vrsac if the paper is accepted for publication.

The Journal Research in Pedagogy gives priority to empirical and applicable research, that is, research that is capable of being used in real educational settings. Studies in all settings for education – formal, informal; primary, secondary, higher; andragogy and whole life learning – are regarded as being of equal importance. All papers which appear in the Journal Research in Pedagogy have been thoroughly peer-reviewed.

Submissions

Research in Pedagogy Journal is published in the English or Serbian language. The authors who submit their papers in Serbian are asked to do so in the Latin alphabet, the authors who submit their papers in English  are asked to send the papers without using any letters which do not appear in the Latin alphabet (all of the references must be written without using letters which do not appear in the Latin alphabet. Manuscripts should be from 5,000 to 7,000 words long, including the abstract and reference list. Submissions should not be more than 20 pages in length. The editors retain the right to, in exceptional circumstaces, accept papers which are longer. The submitted papers should be original and unpublished work which is not currently under review by another journal or publisher. The number of co-authors (along with the author) for a research paper which will be published in the journal is limited to two. Authors should also send a short biography (up to 5 sentences).

Review Process

Manuscripts are reviewed initially by the Editors and only those meeting the aims and scope of the journal will be sent for double blind peer review. The papers, on the basis of the reviewer’s and proofreader’s opinions, can be returned to the author for review only two times; if after that the necessary standards have still not been met – the papers will be declined for publishing.

Each manuscript is reviewed by at least two referees. All manuscripts are reviewed as rapidly as possible, but the review process usually takes at least 3 months. The Journal Research in Pedagogy has a fully e-mail based correspondence and review system. All submissions should be made by e-mail to: submission@research.rs

Format of Manuscripts (PDF document)

Copyright

After the manuscript is accepted for publication, authors will be required to sign a copyright transfer form. Copyright will be transferred to the Preschool Teacher Training College in Vrsac, via e-mail. A copyright form will be sent to you via e-mail after the chapter manuscript has been submitted.

Proofs

A proof will be sent to the corresponding author.


Attachment

The journal Research in Pedagogy publishes original scientific papers which present qualitative and quantitative empirical research in the electronic form. Papers which have successfully passed the review process are published on the journal site www.research.rs immediately after the Editorial Board has made its decision, while certain volumes are concluded biannually (30th Jun and 31st December) when the papers are given an adequate DOI number.

Issuing a reprint to authors is possible upon their personal request. The reprint is issued in three copies the contents of which contain: the title page of the journal, pages with information about the publisher and the issue, the published paper of the author and a certificate of publishing which is stamped and signed by one of three co-publishers. The fee for the reprint and its mailing is 5000 RSD for authors form Serbia and 50 EUR (55 USD) for authors from abroad.

information updated on 28.12.2019


ISTRAŽIVANJA U PEDAGOGIJI


Časopis Srpske akademije obrazovanja – Beograd, Učiteljskog fakulteta u Vranju Univerziteta u Nišu i Visoke škole strukovnih studija za vaspitače „Mihailo Palov– Vršac

Research in Pedagogy je međunarodno recenziran časopis, s međunarodnim uređivačkim odborom. Namenjen je objavljivanju originalnih naučnih radova, na srpskom ili engleskom jeziku, u kojima su predstavljeni nalazi kvantitativnih i kvalitativnih empirijskih istraživanja, ali i teorijskih, primenjenih i dr. Časopis izlazi dva puta godišnje (u decembru i junu).

Primarni cilj časopisa jeste da podstakne interes za istraživanja u pedagogiji, te da omogući da se nalazima testiraju i argumentovano kritički sagledavaju dometi i ograničenja novih teorijskih pristupa, modela i strategija u vaspitanju i obrazovanju. Namera je i da se podstakne i pojača komunikacija između istraživača u ovoj oblasti u regionu, Evropi i šire, kao i da nalazi budu most između teorijskih koncepata i prakse i omoguće praktičarima da i sami vrše provere u svome radu i tako sebe približe modelu refleksivnih praktičara. Svrha časopisa jeste i da posluži akterima u reformskim potezima obrazovnih politika koje su, neretko, zasnovane na paušalnim ocenama i sa slabom empirijskom argumenatacijom, a imajući u vidu to da velike društvene promene u poslednjim decenijama, vreme tranzicije – traže naučno rasvetljavanje konteksta za pedagoške strategije.

Ne manje vredan cilj jeste i da se podstaknu teorijske refleksije o metodološkim pitanjima, odnosno da se diskutuju metateorijska pitanja, poput filozofskih osnova paradigmi u pedagoškim istraživanjima, dometa i ograničenja heterodoksne i ortodoksne paradigme, mogućnosti njihove triangulacije…

Časopis Research in Pedagogy (ranije: Istraživanja u pedagogiji) osnovali su Srpska akademija obrazovanja u Beogradu i Visoka škola strukovnih studija za vaspitače „Mihailo Palov” u Vršcu, a od 2018. godine suizdavač je i Pedagoški fakultet u Vranju Univerziteta u Nišu.

Srpska akademija obrazovanja u Beogradu (www.sao.org.rs), kao akademska naučnoistraživačka institucija, organizuje, razvija i podstiče naučnoistraživački rad u oblasti obrazovanja, usmeren na teorijsko i empirijsko istraživanje obrazovanja kao društvene delatnosti, naučnih i nastavnih disciplina od značaja za unapređivanje obrazovanja. Srpska akademija obrazovanja ima u svom sastavu istaknute naučnike, istraživače, univerzitetske profesore iz Srbije i drugih evropskih zemalja, iz više oblasti (pedagogije, sociologije obrazovanja, psihologije, matematike, andragogije, tehnike, ekonomije, tehnologije, fizičke kulture i biomehanike).

Suosnivač i suizdavač časopisa je Visoka škola strukovnih studija za vaspitače „Mihailo Palov” u Vršcu (www.uskolavrsac.edu.rs), akreditovana kao državna institucija za osposobljavanje vaspitača dece predškolskog uzrasta – osnovne i master strukovne studije. Visoka škola je naslednik institucija koje su od nemačke Preparandije iz 1854. godine do danas u Vršcu obrazovale Nemce, Srbe, Rumune, Mađare, Jevreje… za poziv učitelja i vaspitača. Naučna delatnost Visoke škole realizuje se učešćem profesora u domaćim i međunarodnim projektima, organizovanjem međunarodnih naučnih skupova, kao i kroz bogatu izdavačku delatnost…

Suizdavač časopisa je Pedagoški fakultet u Vranju, koji je nastavno-naučna i obrazovna visokoškolska ustanova u sastavu Univerziteta u Nišu (www.pfvr.ni.ac.rs/). Fakultet realizuje obrazovnu i naučnoistraživačku delatnost, a njih prati publikovanje knjiga, udžbenika, priručnika, monografija i drugih stručnih i informativnih izdanja i časopisa. Fakultet obrazuje nastavni kadar za učitelje, vaspitače i profesore informatike i tehnike kroz tri nivoa studija: studije prvog, drugog i trećeg stepena.

ažurirano: 28. 12. 2019.