ISTRAŽIVANJA U PEDAGOGIJI


Časopis Srpske akademije obrazovanja – Beograd, Učiteljskog fakulteta u Vranju Univerziteta u Nišu i Visoke škole strukovnih studija za vaspitače „Mihailo Palov– Vršac

Research in Pedagogy je međunarodno recenziran časopis, s međunarodnim uređivačkim odborom. Namenjen je objavljivanju originalnih naučnih radova, na srpskom ili engleskom jeziku, u kojima su predstavljeni nalazi kvantitativnih i kvalitativnih empirijskih istraživanja, ali i teorijskih, primenjenih i dr. Časopis izlazi dva puta godišnje (u decembru i junu).

Primarni cilj časopisa jeste da podstakne interes za istraživanja u pedagogiji, te da omogući da se nalazima testiraju i argumentovano kritički sagledavaju dometi i ograničenja novih teorijskih pristupa, modela i strategija u vaspitanju i obrazovanju. Namera je i da se podstakne i pojača komunikacija između istraživača u ovoj oblasti u regionu, Evropi i šire, kao i da nalazi budu most između teorijskih koncepata i prakse i omoguće praktičarima da i sami vrše provere u svome radu i tako sebe približe modelu refleksivnih praktičara. Svrha časopisa jeste i da posluži akterima u reformskim potezima obrazovnih politika koje su, neretko, zasnovane na paušalnim ocenama i sa slabom empirijskom argumenatacijom, a imajući u vidu to da velike društvene promene u poslednjim decenijama, vreme tranzicije – traže naučno rasvetljavanje konteksta za pedagoške strategije.

Ne manje vredan cilj jeste i da se podstaknu teorijske refleksije o metodološkim pitanjima, odnosno da se diskutuju metateorijska pitanja, poput filozofskih osnova paradigmi u pedagoškim istraživanjima, dometa i ograničenja heterodoksne i ortodoksne paradigme, mogućnosti njihove triangulacije…

Časopis Research in Pedagogy (ranije: Istraživanja u pedagogiji) osnovali su Srpska akademija obrazovanja u Beogradu i Visoka škola strukovnih studija za vaspitače „Mihailo Palov” u Vršcu, a od 2018. godine suizdavač je i Pedagoški fakultet u Vranju Univerziteta u Nišu.

Srpska akademija obrazovanja u Beogradu (www.sao.org.rs), kao akademska naučnoistraživačka institucija, organizuje, razvija i podstiče naučnoistraživački rad u oblasti obrazovanja, usmeren na teorijsko i empirijsko istraživanje obrazovanja kao društvene delatnosti, naučnih i nastavnih disciplina od značaja za unapređivanje obrazovanja. Srpska akademija obrazovanja ima u svom sastavu istaknute naučnike, istraživače, univerzitetske profesore iz Srbije i drugih evropskih zemalja, iz više oblasti (pedagogije, sociologije obrazovanja, psihologije, matematike, andragogije, tehnike, ekonomije, tehnologije, fizičke kulture i biomehanike).

Suosnivač i suizdavač časopisa je Visoka škola strukovnih studija za vaspitače „Mihailo Palov” u Vršcu (www.uskolavrsac.edu.rs), akreditovana kao državna institucija za osposobljavanje vaspitača dece predškolskog uzrasta – osnovne i master strukovne studije. Visoka škola je naslednik institucija koje su od nemačke Preparandije iz 1854. godine do danas u Vršcu obrazovale Nemce, Srbe, Rumune, Mađare, Jevreje… za poziv učitelja i vaspitača. Naučna delatnost Visoke škole realizuje se učešćem profesora u domaćim i međunarodnim projektima, organizovanjem međunarodnih naučnih skupova, kao i kroz bogatu izdavačku delatnost…

Suizdavač časopisa je Pedagoški fakultet u Vranju, koji je nastavno-naučna i obrazovna visokoškolska ustanova u sastavu Univerziteta u Nišu (www.pfvr.ni.ac.rs/). Fakultet realizuje obrazovnu i naučnoistraživačku delatnost, a njih prati publikovanje knjiga, udžbenika, priručnika, monografija i drugih stručnih i informativnih izdanja i časopisa. Fakultet obrazuje nastavni kadar za učitelje, vaspitače i profesore informatike i tehnike kroz tri nivoa studija: studije prvog, drugog i trećeg stepena.

ažurirano: 28. 12. 2019.


RESEARCH IN PEDAGOGY


THE JOURNAL ISSUED BY THE SERBIAN ACADEMY OF EDUCATION – BELGRADE, PEDAGOGICAL FACULTY IN VRANJE – UNIVERSITY OF NIS AND THE PRESCHOOL TEACHER TRAINING COLLEGE “MIHAILO PALOV” – VRSAC

Research in Pedagogy is an international peer-reviewed journal, with an international editorial board. It is devoted to the publishing of original scientific papers which present the results of quantitative and qualitative empirical research, but also theoretical, applied, etc. The journal is published bianually (in December and Jun) and is bilingual (in the English language or the Serbian language).

The journal is published with the aim of arousing interest in pedagogic research and opening up possibilities to test and critically consider the reaches and limitations of more recent theoretical approaches, models and strategies in upbringing and education according to research findings. One of the intentions is to inspire, strengthen and empower communication among researchers in the region, as well as across all European countries and worldwide, with the research findings being a bridge between theoretical concepts and practice, providing practitioners with the opportunity to investigate their own work themselves, thus getting closer to the model of reflective practitioners. Furthermore, the purpose of the journal is to serve the actors involved in the educational policies reform often grounded on arbitrary assessments and supported by weak empirical arguments; on the other hand, great social changes have in the last decades of transition  been seeking for scientific explication of pedagogic strategies context.

Not less valuable aim is to incite theoretical reflections on methodological issues, i.e. to discuss meta-theoretical matters, philosophical grounds of paradigms in pedagogic research, the reaches and limitations of heterodox and orthodox paradigm, the possibility of their triangulation…

The journal Research in pedagogy is published by the Serbian Academy of Education in Belgrade and the Teacher Training College “Mihailo Palov” in Vrsac. From the year 2018 the Teacher Training Faculty  in Vranje University of Nis is a co-publisher.

The Serbian Academy of Education in Belgrade (www.sao.org.rs) that organizes, develops and encourages scientific-research work in the field of education, with an emphasis on theoretical and empirical research of education as social activity, as well as teaching disciplines important for knowledge improvement. The members of the Serbian Academy of Education are acknowledged as scientists, researchers, university professors from Serbia, as well other European countries from various fields (pedagogy, sociology of education, psychology, mathematics, andragogy, technical sciences, economy, technology, physical education and biomechanics). 

The Preschool Teacher Training College “Mihailo Palov” in Vrsac (www.uskolavrsac.edu.rs) is the co-publisher and co-founder of the journal. It is an acredited state institution for the education of preschool teachers – Bachelor’s and Master’s studies. The college is a successor of the institutions that used to train primary school and preschool teachers (Germans, Serbs, Romanians, Hungarians, Jews….) since the German Preparadia dating from 1954. The scientific activity of the College refers to the participation of its professors in both domestic and international projects, organization of international scientific conferences and rich publishing activity.

A co-publisher of the journal is the Pedagogical Faculty in Vranje which is an academic and educational higher education institution within the University of Nis (www.pfvr.ni.ac.rs/). The faculty implements educational and scientific-research activities and also publishes books, coursebooks, manuals, monographs and other professional and informative publications and journals. The faculty is formed by a teaching staff for the education of primary school teachers, preschool teachers and  information technology teachers through three levels of study: first, second and thild level.

information updated on 28.12.2019