Uputstva za autore za objavljivanje rada u časopisu Istraživanja u pedagogiji


Visoka škola strukovnih studija za vaspitače „Mihailo Palov” u Vršcu i Srpska akademija obrazovanja u Beogradu objavljuju časopis Istraživanja u pedagogiji dva puta godišnje. Časopis razmatra sve rukopise pod uslovom da predstavljaju originalne radove autora koji prilaže rad i pod uslovom da se autorska prava prenesu na suizdavače ukoliko rad bude bio prihvaćen za objavljivanje.

Časopis Istraživanja u pedagogiji prednost daje empirijskim i primenjenim istraživanjima, odnosno onim istraživanjima čije rezultate je moguće koristiti u stvarnom obrazovnom okruženju. Studije koje se bave svim nivoima i tipovima obrazovanja – neformalnim, formalnim, osnovnim, srednjoškolskim, visokim, andragoškim i celoživotnim – smatraju se jednako značajnim. Svi radovi koji se pojave u časopisu Istraživanja u pedagogiji podrobno se recenziraju.

Prijava rada

Časopis Istraživanja u pedagogiji objavljuje radove na engleskom jeziku, te autore molimo da svoje radove dostave bez upotrebe slova kojih u engleskoj abecedi nema. Sve bibliografske jedinice, takođe moraju biti navedene bez upotrebe slova kojih u engleskoj abecedi nema. Rukopisi treba da budu obima između 5.000 i 7.000 reči, uključujući rezime i bibliografiju. Radovi koji se predaju ne treba da budu duži od 20 stranica i treba da predstavljaju originalne i neobjavljene radove koji se trenutno ne recenziraju od strane nekog drugog časopisa ili izdavača. Autori se mole da uz rad pošalju i svoju kratku biografiju (do 5 rečenica).

Recenzija

Rukopise prvo recenziraju uređivači časopisa i samo oni radovi koji ispunjavaju ciljeve i u skladu su sa temom časopisa biće prosleđeni na anonimnu recenziju. Svaki rukopis recenziraju bar dva anonimna recenzenta. Svi rukopisi recenziraju se što je brže moguće, ali ovaj proces traje najmanje 3 meseca. Kada se radi o recenziranju radova, časopis Istraživanja u pedagogiji ima sistem koji se u potpunosti zasniva na korespondenciji imejlom. Sve prijave treba slati mejlom na sledeću adresu: vsvaskatedrasj@hemo.net.

Format rukopisa

Prikazi i tabele treba da budu na adekvatnom mestu u tekstu rukopisa kao sastavni deo rada, što znači da treba da budu sačinjeni u Word-u ili nekom njemu kompatibilnom programu, odnosno da ih iz statističkih paketa treba konvertovati u Word. Svaka tabela, shema, slika i svaki grafikon moraju biti razumljivi i bez čitanja teksta, odnosno, moraju imati redni broj, naslov (precizan, ne duži od jednog reda) i legendu (objašnjenja oznaka, šifara i skraćenica). Prikazivanje istih podataka tabelarno i grafički nije prihvatljivo. Slike treba pripremiti u elektronskoj formi sa rezolucijom od 300dpi i u formatu jpg. Rezultati statističke obrade treba da budu dati kako je uobičajeno u statistici pedagoških i psiholoških istraživanja, npr.: F=25.35, df=1,9, p<.001 ili F(1,9)=25,35, p<.001. Na sve fotografije, grafikone i/ili dijagrame mora se pozivati kao na Prikaz, a prikazi treba da budu obeleženi brojem: Prikaz 1, Prikaz 2 itd. Potpuni i deskriptivni nazivi prikaza treba da budu navedeni ispod prikaza. Svaka tabela treba da bude numerisana na sledeći način: Tabela 1, Tabela 2 itd. Potpuni i deskriptivni nazivi tabela treba da budu navedeni iznad tabela. Na tabele i prikaze treba se u tekstu pozivati po broju i redosledu njihovog pojavljivanja u tekstu.

Naslovna strana treba da sadrži opšte podatke o autorima (u levom gornjem uglu) pod kojima se podrazumevaju ime i prezime autora (pritom treba navesti titulu i zvanje autora) sa znakom za podbelešku (fusnotu) koja treba da sadrži imejl-adresu autora. Ispod imena autora treba navesti instituciju u kojoj je autor zaposlen. Ukoliko je rad delo više autora, ove podatke na isti način treba navesti za sve njih. Tri reda ispod podataka o autoru na poziciji center (velikim slovima) treba navesti naslov rada (koji može imati maksimalno 30 reči), a posle dva prazna reda sledi rezime koji ne treba da bude duži od 250 reči i ne treba da sadrži bilo kakve nedefinisane skraćenice i/ili neodređene reference. Za radove koji izveštavaju o rezultatima empirijskog istraživanja treba kratko navesti sledeće:

  • osnovni cilj (testirane hipoteze ili pitanje na koje istraživanje treba da pruži odgovor);
  • projekat istraživanja;
  • korišćene metode i procedure;
  • broj ispitanika;
  • glavne nalaze i rezultate;
  • zaključke izvedene iz navedenih podataka i rezultata, uključujući i njihove implikacije za dalja istraživanja ili primenu, odnosno praksu.

Ispod rezimea treba navesti 3 do 5 ključnih reči ili kratkih fraza abecednim redom.

Navođenje literature u tekstu

Bibliografija, odnosno reference na koje se autor poziva, treba da bude u APA (American Psychological Association) formatu (v. www.apa.org). (Ovde se donose samo osnovne forme navođenja literature u tekstu i bibliografiji sa minimalnim brojem primera, a autore radova upućujemo da za dodatne informacije o APA stilu konsultuju materijal dostupan na sledećoj elektronskoj adresi: http://www.apastyle.org/learn/tutorials/basics-tutorial.aspx.)

Reference treba da budu citirane u tekstu prvo abecednim redom, a zatim vremenski, hronološkim redom (npr. Gojkov, 2010; Gojkov i Stojanović, 2010; Stojanović i Gojkov, 2011) i treba da budu navedene abecednim redom u delu rada u kojem je navedena bibliografija na kraju časopisa. Ukoliko rad ima tri, četiri ili pet autora, svi autori treba da budu citirani kada se prvi put pominju, npr. Walker, Allen, Bradley, Ramirez, & Soo (2008). Ukoliko citiran rad ima više od pet autora onda treba navesti prezime prvoga autora ,,et al“ (Wasserstein et al., 2005), ali u bibliografiji na kraju rada treba navesti prvih šest autora. Koristiti zapetu između dve reference istog autora (Gojkov, 2000, 2002). Kada se autor poziva na određenu stranu citiranog rada, nakon prezimena autora i godine izdanja, treba uneti i stranu (Gojkov, 2008: 5; Walker, 2007: 32).

Zahvalnosti

Zahvalnosti ljudima, grantovima, fondovima itd. treba da budu navedene u zasebnom odeljku pre Bibliografije.

Spisak korišćene literature (bibliografija)

Na kraju teksta treba priložiti spisak literature po abecednom redu. U spisku literature navode se samo reference na koje se autor poziva ili koje je analizirao u preglednom članku. Kada se isti autor navodi više puta, poštuje se redosled godina u kojima su radovi publikovani. Ukoliko se navodi veći broj radova istog autora objavljenih u istoj godini, radovi treba da budu označeni slovima uz godinu izdanja, npr. 1999a, 1999b… Navođenje neobjavljenih radova nije poželjno. Za sve izvore za koje postoji, treba navesti i DOI broj kao u sledećem primeru:

Primeri prihvatljivih formi bibliografije

Radovi iz časopisa

Prezime, inicijal(i) imena (godina izdanja). Naslov. Naziv časopisa, volumen (broj), prva strana članka–poslednja strana članka.

Primeri:

Marjanović, A. (1987). Kako prepoznati i oplemeniti stvaralačku aktivnost predškolskog deteta. Predškolsko dete, br. 14, 133–148.

Andrews, J. & Higson, H. (2011). Graduate employability, ‘soft skills’ versus ‘hard’ business knowledge: a European study, Higher Education in Europe, 33, (4), 411–422.

Knjige

Prezime, inicijal(i) imena (godina izdanja). Naslov. Mesto: naziv izdavača.

Primeri:

Gojkov, G. (2013). Fragmenti visokoškolske didaktike. Vršac: Visoka škola strukovnih studija za vaspitače „Mihailo Palov”.

Houston, R. W. & Howsam, R. B. (1972). Competency Based Teacher Education: Progress, Problems and Prospects. Science Research Associates.

Uređene knjige/zbornici

Autor, A. A., Autor, B. B., i Autor, C. C. (godina izdanja). Naslov priloga, odnosno poglavlja. U: A. A. Urednik, B. B. Urednik, i C. C. Urednik (urednici) [ili samo ur., ukoliko se radi o jednom uredniku], Naslov knjige (prva strana–poslednja strana). Grad/ovi: naziv izdavača.

Primeri:

Lang, P. J., Bradley, M. M., & Cuthbert, B. N. (1997). Motivated attention: Affect, activation, and action. In P. J. Lang, R. F. Simons, & M. Balaban (Eds.), Attention and orienting: Sensory and motivational processes (pp. 97–135). Mahwah, NJ: Erlbaum.

Jovetić, S. i Janković, N. (2011). Značaj naučno-tehnološkog razvoja za društveno-ekonomski razvoj zemlje: statističko-ekonometrijski model. U: Tehnologija, kultura i razvoj: tematski zbornik radova XVIII naučnog skupa međunarodnog značaja ,,Tehnologija, kultura i razvoj”. (str. 142–151). Subotica: Udruženje ,,Tehnologija i društvo”.

Primer sa urednicima i DOI brojem

Greenfield, P., & Yan, Z. (Eds.). (2006). Children, adolescents, and the Internet [Special Section]. Developmental Psychology, 42, 391–394. doi:10.1037/0012-1649.42.3.391

Autor je institucija/udruženje/organizacija i sl.

Primer:

American Psihological Association. (2010). Publication manual of the American Psihological Association (6th ed.). Washington. DC: Author.

Elektronski izvori

Web-site

The Purdue Owll. (2010). Purdue University Writing Lab. Taken from Purduke Owl web-site http://owl.english.purdue.edu/owl/.

Web-site stranica

Russell, T., Brizee, A., Angeli, E., & Keck, R. (2011, November). MLA Formatiting snd Style Guid. The Purdue OWL. Preuzeto sa http:// owl.english.purdue./edu.owl/resource/747/01

Online knjiga

Whitman, W. (1900). Leaves of Grass. Bartleby.com: Great Books Online. Taken from http://www.bartleby.com/142/14.html

(Preporučljivo je navođenje datuma pristupa web-stranici s koje su informacije preuzete.)

Prilozi

Dopunski materijal treba da bude naveden i priložen u odeljku Prilog.

Autorska prava

Pošto rukopis bude prihvaćen za objavljivanje, od autora će se tražiti da potpišu formular koji se odnosi na prenos autorskih prava. Autorska prava biće preneta Visokoj školi strukovnih studija za vaspitače u Vršcu, imejlom. (Formular će Vam biti poslat imejlom, a Vi ćete ga po potpisivanju skeniranog vratiti na našu imejl-adresu.)

Dokazi

Dokaz će biti poslat autoru s kojim se vrši prepiska.