Uputstva za autore za objavljivanje rada u časopisu Istraživanja u pedagogiji


Srpska akademija obrazovanja u Beogradu, Pedagoški fakultet u Vranju Univerziteta u Nišu i Visoka škola strukovnih studija za vaspitače „Mihailo Palov” u Vršcu objavljuju časopis Research in Pedagogy dva puta godišnje (u junu i decembru). Časopis razmatra sve radove, a pod uslovom da predstavljaju originalne radove autora koji prilaže/u rad i pod uslovom da se autorska prava prenesu na suizdavače ukoliko rad bude bio prihvaćen za objavljivanje.

Časopis Research in Pedagogy prednost daje empirijskim i primenjenim istraživanjima, odnosno onim istraživanjima čije rezultate je moguće koristiti u stvarnom obrazovnom okruženju. Studije koje se bave svim nivoima i tipovima obrazovanja – formalnim, neformalnim; osnovnim, srednjoškolskim, visokim; andragoškim i celoživotnim – smatraju se jednako značajnim. Svi radovi koji se pojave u časopisu Research in Pedagogy podrobno se recenziraju.

Prijava rada

Časopis Research in Pedagogy objavljuje radove na srpskom ili engleskom jeziku. Autore molimo da svoje radove na srpskom jeziku dostave na latinici, a radove na engleskom jeziku da dostave bez upotrebe slova kojih u engleskoj abecedi nema (takođe, sve bibliografske jedinice moraju biti navedene bez upotrebe slova kojih u engleskoj abecedi nema). Radovi treba da budu obima između 5.000 i 7.000 reči, uključujući rezime i bibliografiju, odnosno ne treba da budu duži od 20 strana. Uredništvo zadržava pravo da, u izuzetnim slučajevima, prihvati i radove čiji obim ne odgovara opisanom. Radovi koji se predaju treba da predstavljaju originalne i neobjavljene radove koji se trenutno ne recenziraju od strane nekog drugog časopisa ili izdavača. Broj koautora (uz autora) za istraživački rad koji će biti objavljen u časopisu je ograničen na dva. Autori se mole da uz rad pošalju i svoju kratku biografiju (do pet rečenica).

Recenzija

Radove prvo recenziraju uređivači časopisa i samo oni koji su u skladu sa koncepcijom časopisa biće prosleđeni na anonimnu recenziju. Radovi se, po potrebi i na osnovu mišljenja recenzenta ili lektora, mogu najviše dva puta dostavljati autoru na korekciju; ako i nakon toga rad ne zadovoljava neophodne kriterijume – biće odbijen za objavljivanje.

Svaki rad recenzira najmanje dva anonimna recenzenta. Svi radovi se recenziraju što je brže moguće, a proces recenzije traje do tri meseca. Kada se radi o recenziranju radova, časopis Research in Pedagogy ima sistem koji se u potpunosti zasniva na korespondenciji (i)mejlom. Sve prijave treba slati mejlom na sledeću adresu: submission@research.rs.

Format rada (PDF dokument)

Autorska prava

Pošto rad bude prihvaćen za objavljivanje, od autora će se tražiti da potpiše/u formular koji se odnosi na prenos autorskih prava. Autorska prava biće preneta Visokoj školi strukovnih studija za vaspitače ,,Mihailo Palov” u Vršcu, mejlom. (Formular će Vam biti poslat mejlom, a Vi ćete ga po potpisivanju skeniranog vratiti na našu mejl-adresu.)

Dokazi

Dokaz će biti poslat autoru s kojim se vrši prepiska.


Dodatak

Časopis Research in Pedagogy objavljuje originalne naučne radovi u kojima su predstavljeni nalazi kvantitativnih i kvalitativnih empirijskih istraživanja isključivo u elektronskom obliku. Radovi koji su pozitivno ocenjeni objavljuju se na sajtu časopisa www.research.rs odmah po donošenju odgovarajuće odluke uredništva, dok se pojedinačne sveske (Vol.) zaključuju dva puta godišnje (30. juna i 31. decembra) kada se radovima dodaje/pripisuje odgovarajući DOI broj.

Izdavanje reprinta/separata autorima moguće je na njihov lični zahtev. Reprint/separat se izdaje u tri primerka čiju sadržinu čine: naslovna strana časopisa, stranice sa informacijama o izdavaču i izdanju (impresum), objavljeni rad autora i potvrda/sertifikat o objavljivanju overen pečatom i potpisom jednog od (tri) suizdavača. Troškovi izrade i slanja reprinta/separata iznose za autore iz Republike Srbije 5000 RSD, odnosno 50 EUR (55 USD) za autore iz inostranstva.

ažurirano: 28. 12. 2019.