Srpski


Časopis Srpske akademije obrazovanja – Beograd, Učiteljskog fakulteta u Vranju Univerziteta u Nišu i Visoke škole strukovnih studija za vaspitače „Mihailo Palov– Vršac

Research in Pedagogy je međunarodno recenziran časopis, s međunarodnim uređivačkim odborom. Namenjen je objavljivanju originalnih naučnih radova, na srpskom ili engleskom jeziku, u kojima su predstavljeni nalazi kvantitativnih i kvalitativnih empirijskih istraživanja, ali i teorijskih, primenjenih i dr. Časopis izlazi dva puta godišnje (u decembru i junu).

Primarni cilj časopisa jeste da podstakne interes za istraživanja u pedagogiji, te da omogući da se nalazima testiraju i argumentovano kritički sagledavaju dometi i ograničenja novih teorijskih pristupa, modela i strategija u vaspitanju i obrazovanju. Namera je i da se podstakne i pojača komunikacija između istraživača u ovoj oblasti u regionu, Evropi i šire, kao i da nalazi budu most između teorijskih koncepata i prakse i omoguće praktičarima da i sami vrše provere u svome radu i tako sebe približe modelu refleksivnih praktičara. Svrha časopisa jeste i da posluži akterima u reformskim potezima obrazovnih politika koje su, neretko, zasnovane na paušalnim ocenama i sa slabom empirijskom argumenatacijom, a imajući u vidu to da velike društvene promene u poslednjim decenijama, vreme tranzicije – traže naučno rasvetljavanje konteksta za pedagoške strategije.

Pročitajte ceo tekst…